Målet med møtet var å pushe på gode løsninger og tilstrekkelig kapasitet på vei, bro og rundkjøringer rundt den nye 4-felt Glommakrysningen på riksvei 22, en sentral del av Ring 4 - og med et stadig økende antall person- og transportbiler østfra. Går alt etter planen så oversendes reguleringsplanen til politisk behandling i Lillestrøm kommune til høsten med sikte på byggestart i 2026. Ordfører Saxe Frøshaug er opptatt av at kø-problemene vi har på riksvei 22 blir løst med ny bro, et budskap som ble tydelig formidlet til Statens Veivesen.
-Jeg er nøktern optimist, men vet at her må det kjempes helt inn, sier Frøshaug.