Gå til deltagende kommuner

Kommunene skal påvirkning regionale- og statlige myndighetet for å etablere og videreutvikle Ring 4 som en viktig rute i Viken rundt Oslo. Berørte riks- og europaveier skal utbedres slik at de blir gode alternativer til veinettet gjennom Oslo.

Hver av kommunene har allerede et stort engasjement for hvordan samferdselen skal løses i sin region og uttaler seg til dette ved regionale- og nasjonale høringer.

Vårt mål er at samarbeidet skal føre til at Ring 4 får:

 • bedre balanse i forhold til Oslo innen samferdsel 
 • en sikker avlastnings- og en beredskapstrase for trafikken gjennom Oslo
 • en bærekraftig nærings- og befolkningsvekst
 • et mangfold basert på lokale fortrinn

Området

Denne kartskissen viser hvilket området av Osloregionen som berøres av veitraseen Ring 4:

Kart veitrase ring 4

Ring 4 samarbeidet tar sikte på å:

 • delta aktivt og støtte hverandre i relevante høringer og seminarer for å få frem traseens regionale betydning
 • drive påvirkningsarbeid overfor aktuelle politiske miljøer på regionalt og nasjonalt plan
 • ha tett kontakt med Viken Fylkeskommune, Statens Vegvesen, Bane NOR mfl.
 • jobbe strategisk med Osloregionen og andre regionale samarbeid for å få fram budskapet gjennom flest mulig kanaler
 • avholde fagseminar
 • utarbeide et faktagrunnlag som viser betydningen av Ring 4 som kan benyttes i arbeidet både av samarbeidet og av enkeltkommuner
 • gjennom facebook, avisinnlegg o.l. bidra til å få Ring4-begrepet til å feste seg

Kommunenes engasjement, slik de allerede har arbeidet, vil fortsatt være bærebjelken i arbeidet.

Samarbeidet gjennomføres som et uformelt nettverk. Alle kommuner som ønsker det kan delta i samarbeidet. Nye kommuner som ønsker å delta melder dette til sekretariatet.

Et politisk arbeidsutvalg leder arbeidet gjennom året og det avholdes et årsmøte hvert år. For å bistå dette arbeidet er det nedsatt et administrativt arbeidsutvalg.