Strekningens funksjon Delstrekning 5

Regionalt binder kobler ring 4 E18 og E6 sammen i Ås kommune. E18 er en del av stamvegnettet, og en av de viktigste utlandsforbindelsene i transportsystemet i Norge. Delstrekningen bidrar til regionforstørring og pendlingen over Oslofjorden. 

Status for ulike parseller av delstrekningen 

Strekningen Retvet – Vinterbro:

Reguleringsplanen for E18 Retvet – Vinterbro ble vedtatt i kommunestyrene i Ås og Ski 12.10.2012. Strekningen skal bygges ut som firefelts motorvei. Det foreligger vedtatt reguleringsplan og det faglige grunnlaget for bompengefinansieringen ble sendt til behandling i Nordre Follo og Ås kommuner og Viken fylkeskommune i juni 2020. Den politiske behandlingen i kommunene har vist at bompengeopplegget er svært problematisk for dem. Årsaken er i hovedsak at kommunene mener innkreving av bompenger vil føre til en uakseptabel overføring av trafikk til lokalveinettet. For å finne en løsning har Viken fylkeskommune og de to kommunene tatt opp saken med Samferdselsdepartementet/statsråden. E18 Retvedt–Vinterbro er prioritert i NTP 2022-2033 med oppstart i 2022-2027 og åpnes andre seksårsperiode.

E6/E134 Vassum i Frogn – Verpen E134 i Hurum: 

Det foreligger en reguleringsplan E134 Oslofjordtunnelen – byggetrinn 2 i Asker og en reguleringsplan Oslofjordforbindelsen – byggetrinn 2 i Frogn. Begge er vedtatt i 2015, og det er gjort lokalpolitiske vedtak om bompengefinansiering. Veien videre for prosjektet avhenger av når det foreligger Stortingsvedtak for bygging/godkjenning av prosjektet. Kommer det vedtak i Stortinget innen utgangen av 2021 forventes ferdigstillelse i 2028. 

Det første byggetrinnet for Oslofjordtunnelen ble åpnet i 2000.

Fakta:

  • Delstrekningen starter ved Elvetstad i Indre Østfold der fv. 120 krysser E18. Ringen fortsetter på E18 mot E6 til Vassum i Frogn kommune og videre til Drøbak og inn i Oslofjordtunnelen. 
  • Delstrekningen er på ca. 49 kilometer.

Last ned informasjonshefte om alle delstrekningene