Strekningens funksjon Delstrekning 3

Delstrekningen har både en regional og lokal funksjon. Lokalt binder lokal funksjon. Lokalt binder den Ringeriksregionen og Hadeland sammen på vegsiden, og Hadeland med Øvre Romerike. I Ringerike er delstrekningen inngangsporten til både Hallingdal og Valdres, og i Lunner på rv.4 forbindelsen mot Gjøvik, og en alternativ rute inn mot Oslo fra nord. Ring 4 på E16 fra Hønefoss gjennom, Jevnaker, Lunner og Nannestad er samtidig en viktig del av hovedkorridoren for transport på veg mellom Bergen og riksgrensen. 

Status for ulike parseller av delstrekningen

Rv 350 fra Modum grense til Styggedalskrysset (E16) i Ringerike: 

Parsellen ligger inne i KVU for rv.35 Hokksund- Jevnaker, og for den videre planlegging legges det opp til vegnormalstandard som etappe 2. I forbindelse med FRE16 planlegges det gang- og sykkelveg på Busundvegen mellom Ask og Styggedalskrysset.

Fra Styggedalskrysset til Nymoen på E16: 

Krysset blir en del av fellesprosjektet FRE16 med avgrening E16 mot Valdres. Mellom Styggedalen og Nymoen, ligger Kilemokrysset. Ringerike kommune har spilt inn kryssutbedring i ifm NTP 2022-33. Krysset må utbedres for at industriområdene på Kilemoen kan utvikles. 

Fra Nymoen til Eggemoenpå E16: 

Kommunedelplan for strekningen er fastsatt. I transportetatenes svar på oppdrag fra SD til NTP 2022-2033 prioriterer Statens vegvesen midler i første seksårsperiode (2022-27), ramme B. 

Strekningen ble ikke prioritert i NTP 2022-2033. Ring 4 samarbeidet har 5. mars 2021 sendt brev til Samferdselsminister Knut Arild Hareide og gitt innspill til høringen i Samferdselskomiteen 12. og 13. juni til NTP 2020-2033 der en krever at E16 Nymoen-Eggemoen bygges nå samtidig med at E16 Eggemoen–Jevnaker–Olum blir ferdig.

E16 Eggemoen – Olum i Jevnaker: 

Parsellen hadde byggestart i 2019 og ferdigstilles i 2022. 

E16 Olum og rv.4/E16 fra Roa gjennom Lunner: 

E16 møter rv. 4 i Roa, og ring 4 går på rv. 4 gjennom Roa før avkjørsel mot Gardermoen. Roa er en del av veiprosjektet rv. 4 mellom Gran/Jaren og Lunner. Rv. 4 gjennom Gran kommune ble ferdigstilt i 2017, men blant annet delstrekning Roa - Gran grense ikke var finansiert. Ring 4 gjennom Roa blir berørt av anleggsstart for prosjektet Roa – Gran grense våren 2021 med ferdigstilling 2024. 

Fakta: 

  • Delstrekningen starter i Ringerike på grensen til Modum på rv. 350 fram til Styggedalskrysset i Hønefoss, og følger E16, omkjøringsveien rundt Hønefoss, gjennom Jevnaker til rv. 4 i Lunner og herfra videre på E16 gjennom Nannestad mot Gardermoen. 
  • Delstrekningen er på ca. 100 kilometer.

Last ned informasjonshefte om alle delstrekningene