Strekningens funksjonDelstrekning 2

Delstrekningen har både en regional og lokal funksjon. Regionalt binder den Ringeriksregionen sammen med Buskerudbyen og er en alternativ rute til Gardermoen fra sør som ikke belaster vestkorridoren (E18) inn mot Oslo. Rv. 350 er derved en viktig vegforbindelse mellom E134 i Øvre Eiker og E16 i Ringerike. 

Delstrekningen har avkjøringer både til fv. 287 mot Sigdal og fv. 280 mot Krødsherad som nå er en del av Ringeriksregionen.

Status for ulike parseller av delstrekningen 

Rv 350 Hokksund – Åmot/fv. 287: 

I 2011 ble det utarbeidet en KVU for strekningen Hokksund - Åmot - Nymoen - Jevnaker. Samfunnsmålet ble omtalt slik: - I 2040 er strekningen Hokksund - Jevnaker en alternativ transportrute nord for Oslo. Transportåren styrker robuste bo- og arbeidsområder langs strekningen. Strekningen Knivedalen - Hokksund ligger langs RV 35 og er om lag 10 kilometer lang. Den består av mange avkjørsler og er til dels preget av mangel på lys og midtdeler. 

I KVUen ble det anbefalt etappevis utbygging der strekningen Hokksund - Åmot var del av etappe 1. Statens vegvesen fikk i 2014 i oppdrag å starte planlegging av ny rv. 350 Hokksund - Åmot. Det er igangsatt en kommunedelplanprosess for strekningen og ny fv. 287 som skal bedre adkomsten fra Haugfoss og Sigdal til rv. 350 i Åmot. 

Parsellen på rv. 350 er ikke omtalt i NTP 2018-2033. Planprogram for kommunedelplan-prosessen for ny fv. 287 mellom Haugfoss og Åmot og rv. 350 ble vedtatt i kommunene Øvre Eiker og Modum høsten 2017. Forslaget til kommunedelplan er ikke lagt frem. Det arbeides nå med en kommunedelplan for avkjøringen fra rv. 350 til fv. 287 og strekningen fra Åmot til Haugfoss. Planforslaget skal etter planen, legges frem til behandling for offentlig ettersyn tidlig i 2021. 

Reguleringsplan for rv. 350 Åmot – Vikersund midtdeler ble vedtatt i 2014. Reguleringsplan for rv. 350 kryssløsning Vikersund nord/fv. 280 ble vedtatt i 2013 med rundkjøring. Disse er ikke realisert. Modum kommune har søkt om fravik fra gjeldende vegnormal for å få gjennomført vedtatt reguleringsplan for kryssløsning ved Vikersund nord. 

Fakta: 

  • Delstrekningen starter i Hokksund på rv. 350 i Øvre Eiker kommune og fortsetter nordover ved Vikersund i Modum kommune til grensen mot Ringerike kommune. 
  • Delstrekningen er på ca. 35 kilometer.

Last ned informasjonshefte om alle delstrekningene